Doen

 • Formulieren
 • Documenten

Doen

Leren

 • Tips
 • Instructie
 • Voorbeelden
 • Achtergrond

Leren

Beschrijving Stap 2 | Integraal Plan van Aanpak

 • Een goed PvA maak je samen. Bepaal samen met de jeugdige/ het gezin welk resultaat (in hun eigen woorden) zij willen bereiken en wie wat kan doen om dat te laten lukken. Wat kan de jeugdige/het gezin zelf? Eventueel met hulp van het eigen netwerk? Welke lichte ondersteuning en/of hulp van een specialistische jeugdhulpaanbieder is nodig? Keuze voor ZIN of PGB? Schakel zo nodig de hulp van het Regionaal Expertise Team in.
 • Vergeet nooit te checken bij de lokale backoffice of er al een jeugdhulptraject loopt!
 • Een jeugdige/gezin is formeel eigenaar van het PvA en moet er akkoord op geven. Dat kan zijn ter afronding van stap 2, maar het mag ook verderop in het proces. De maker van het Plan van Aanpak bepaalt hierin een eigen route.

 • Er ligt een opdracht vanuit de rechtbank voor de GI. Dat is de basis voor het IPA, dat je samen met het gezin maakt. Het gezin hoeft formeel geen akkoord te geven op het Integrale Plan van Aanpak of ermee in te stemmen. Streef samen naar de hoogst mogelijke vorm van samenwerking en commitment.

Wat is een ipa?

Het Integrale Plan van Aanpak geeft de organisatie en de persoon of personen die jeugdhulp gaan verlenen alle informatie die zij nodig hebben om te bepalen welke jeugdhulp zij het beste kunnen inzetten. In het Integrale Plan van Aanpak staat beschreven:

 • Wat de aanleiding is voor het gesprek met de jeugdige of het gezin?
 • Maakt de jeugdige of het gezin al gebruik van voorzieningen op het gebied van jeugdhulp, Wmo of Participatie?
 • Uitkomsten Integrale Vragenanalyse:
  • Waar heeft de jeugdige/ het gezin last van? Wat zou de jeugdige het gezin graag veranderen? Beschreven voor de 5 leefdomeinen.
  • Wat gaat goed? Wat kan de jeugdige/ het gezin of hun netwerk zelf? Beschreven voor de 5 leefdomeinen.
  • Hoe schatten het netwerk, de hulpverlener en evt. anderen de behoefte aan zorg in?
  • Wat is er al eerder ingezet aan hulpverlening/diagnostiek en wat werkte wel/niet?
 • Resultaten
  • De gewenste situatie voor een jeugdige of gezin, beschreven voor de leefgebieden die van toepassing zijn.
  • Met welke eerste stap wil de jeugdige of het gezin beginnen?
  • Wie (jeugdige/gezin/netwerk/Toegang/Jeugdhulpaanbieder) doet wat en wanneer?
  • Wie coördineert?
  • Afspraken over volgen voortgang en evaluatie
 • Keuze beschrijving arrangement. Deze maak je in stap 3.
 • Motivering toekenning/afwijzing beschikking
  De Toegang/GI motiveert de beslissing om al dan niet specialistische jeugdhulp toe te kennen aan een jeugdige of gezin. Binnen elke regiogemeente kunnen toegangsmedewerkers hierin een eigen werkwijze hanteren. Bij het toetsen en motiveren van een beslissing kunnen ze ondersteuning van een jurist, een kwaliteitsmedewerker of allebei krijgen.
 • Specifieke wensen van jeugdigen en gezinnen, bijvoorbeeld voorkeur aanbieder, wat vindt jeugdige of gezin prettig en niet prettig. Staat niet standaard in het voorbeeld Integraal Plan van Aanpak, onze tip is om dit naar eigen inzicht in het plan te verwerken.
 • Evaluatie van het intakegesprek en de totstandkoming van het Plan van Aanpak.
 • Toestemming om het Integrale Plan van Aanpak te delen met de jeugdhulpaanbieder die de hulp gaat geven. Staat niet standaard in het voorbeeld Integraal Plan van Aanpak, onze tip is om dit naar eigen inzicht in het plan te verwerken.
 • Ondertekening door de opsteller van het Integrale Plan van Aanpak en de jeugdige of het gezin.

Integraal Plan van Aanpak ≠ Behandelplan

De jeugdhulpaanbieder die een jeugdige of gezin gaat helpen het gewenste resultaat te bereiken maakt doorgaans een behandelplan of begeleidingsplan met doelen. Dit wordt ook vaak ‘plan van aanpak’ genoemd. Dit behandelplan bedoelen we hier niet. Jeugdhulpaanbieders hebben het Integrale Plan van Aanpak dat de Toegang maakt wel nodig om hun eigen behandelplan op te baseren.

Resultaat beschrijven

Een resultaat beschrijft de gewenste uitkomst van de specialistische jeugdhulp. Je formuleert het resultaat samen met de jeugdige of het gezin en het liefst in hun eigen woorden. Het uitgangspunt is wat de jeugdige of het gezin zelf wil bereiken en wat ze het liefst als eerste willen aanpakken. Bekijk de video met tips om de wensen van de jeugdige of het gezin te vertalen naar een werkbaar resultaat.

Meer resultaten benoemen

Het zou mooi zijn als je met elke jeugdige of gezin één allesomvattend concreet resultaat kunt benoemen. Vaak is dat niet mogelijk en moet je op verschillende leefdomeinen iets veranderen om de gewenste situatie te bereiken. Je benoemt dan meerdere resultaten.

Hulp voor meer kinderen tegelijk nodig?

Bekijk wat je moet doen!

Een goede formulering

Bekijk de tips en video met uitleg voor een goede formulering van het resultaat.

Waarom een IPA?

Voor de jeugdige of het gezin
De jeugdige of het gezin is zelf verantwoordelijk voor het Integrale Plan van Aanpak. Het gaat om hun leven en zij bepalen wat zij willen bereiken en op welke manier. In de praktijk helpen toegangsmedewerkers en jeugdhulpaanbieders mensen die een hulpvraag stellen natuurlijk om inzicht te krijgen in de situatie en wat zij daaraan zouden willen veranderen. Jij stelt de juiste vragen en helpt om de antwoorden zo duidelijk te verwoorden dat het Integrale Plan van Aanpak herkenbaar is.

Voor het verdere proces
Het Integrale Plan van Aanpak geeft de organisatie of de persoon die later (in stap 5) moet bepalen welke specialistische jeugdhulp nodig is alle informatie die daarvoor nodig is. Als de problematiek complex is en er rekening gehouden moet worden met (veel) belemmerende en risicofactoren, kan de jeugdhulpaanbieder goed geïnformeerd contact leggen met de jeugdige of het gezin en de toegangsmedewerker (bij een verwijzing via de Toegang). Hoe accurater de informatie in het Integrale Plan van Aanpak is, hoe sneller de jeugdhulpaanbieder kan bepalen welke specialistische jeugdhulp ingezet moet worden en hoe eerder de hulp kan starten.

Werkwijze

Er geldt geen standaard werkwijze voor het maken van een Integraal Plan van Aanpak. Professionals van Jeugdhulpaanbieders en Toegangsteams schatten zelf in wat nodig is. Hoeveel gesprekken met de jeugdige of het gezin zijn nodig? Kan een gesprek soms telefonisch gevoerd worden? Welke locatie is het best? Is het nodig om informatie bij andere professionals op te vragen, bijvoorbeeld op school, bij de huisarts of een eerdere hulpverlener? Gi’s (Gecertificeerde Instellingen) werken volgens een verplicht landelijk normenkader.

Een voorbeeld Plan van Aanpak geeft inzicht in de informatie die het moet opleveren. Je kunt dit format gebruiken of kiezen voor een eigen invulling, zolang de essentie van de werkwijze maar overeind blijft:

 • een brede kijk op de situatie waarin je alle leefgebieden meeneemt en een verkenning van alle factoren van belang
 • een concrete beschrijving van het resultaat
 • een concreet beeld van de gewenste situatie op elk relevant leefgebied
 • inzicht in de eerste stap die een jeugdige of gezin wil zetten
 • inzicht in de specifieke wensen van een jeugdige of gezin
 • heldere afspraken: wie doet wat om het resultaat te bereiken
 • wie is de regisseur?
 • Akkoord van de jeugdige of het gezin

Bekijk het voorbeeld Integrale Plan van Aanpak >

Termijn IPA

Uitgangspunt is dat het Integrale Plan van Aanpak gereed is binnen vier weken nadat een jeugdige of gezin een hulpvraag heeft gesteld (de eerste melding). Soms is het nodig van deze termijn af te wijken. Bijvoorbeeld als een de jeugdige of het gezin de afspraak afzegt of verzet, of als er eerst informatie opgevraagd moet worden bij andere professionals. Overleg met de jeugdige of het gezin als je verwacht dat je de wettelijke termijn niet gaat halen en hoe dit komt.

ZIN of PGB?

De jeugdige of het gezin beslissen of zij de jeugdhulp in natura (ZIN) of in een PGB (persoonsgebonden budget) willen ontvangen. Daar moet wel bij vermeld worden dat een PGB alleen wordt toegewezen als een jeugdige of gezin:

 • Aannemelijk kan maken dat de benodigde jeugdhulp niet in natura beschikbaar is (bijvoorbeeld omdat de jeugdhulpaanbieder van hun voorkeur niet gecontracteerd is) EN
 • in staat is dit budget te beheren, eventueel met hulp van een vertegenwoordiger.

Lees meer over het combineren van ZIN en pgb in het document ‘Nieuwe zorgaanvraag naast lopend traject’. Download Nieuwe zorgaanvraag naast lopend traject >

Regiogemeenten kunnen afwijken in hun werkwijze voor het wel of niet toekennen van een PGB. Laat ons weten welke specifiek afspraken voor jouw gemeente. Stuur een mail naar: helpdeskjeugdhulp@tilburg.nl.

Check voorliggende voorzieningen

Niet voor elke hulpvraag is specialistische jeugdhulp nodig. Elke gemeente heeft vrij toegankelijke voorzieningen voor jeugdhulp. Denk aan trainingen bij maatschappelijk werk, diensten bij de GGD en activiteiten bij sociaal werk of bibliotheek. Deze voorzieningen worden ook ‘voorliggende voorzieningen’ of ‘lichte ondersteuning’ genoemd.

Overzichten van voorliggende voorzieningen:

De redactie linkt graag vanaf deze plek naar alle relevante informatie over voorliggende voorzieningen in jouw gemeente. Wil je de vindplek van deze informatie voor jouw gemeente aan ons doorgeven? Stuur een mail naar hvb@tilburg.nl.

Akkoord

De jeugdige of het gezin ondertekenen het Integrale Plan van Aanpak en geven daarmee akkoord op de inhoud ervan. Dit moet gebeurd zijn vóór de zorg van start gaat. Bij een verwijzing via de Toegang komt het in de praktijk voor dat het beschreven resultaat nog wijzigt nadat de jeugdhulpaanbieder zich over de situatie gebogen heeft en contact heeft gehad met de jeugdige of het gezin en met de Toegang. Bovendien is het Integrale Plan van Aanpak pas compleet als de gekozen jeugdhulpaanbieder erin staat en de motivering van de keuze voor specialistische jeugdhulp. De ondertekening van het Integrale Plan van Aanpak gebeurt daarom vaak pas nadat de jeugdhulpaanbieder is gekozen.

 • Is een jeugdige jonger dan 12 jaar? Dan ondertekent de ouder of gezaghebbende.
 • Is de jeugdige tussen de 12 en 16 jaar? Dan tekenen zowel de jeugdige als de ouder of gezaghebbende.
 • Is een jeugdige 16 jaar of ouder? Dan tekent alleen de jeugdige.

Extra expertise inschakelen

 • Heb je behoefte aan de inzichten van een expert? Neem contact op met het Regionaal Expertise Team. Stuur een e-mail naar expertiseteamhvb@tilburg.nl of bel 013- 464 3262. Elke dinsdagmiddag is het mogelijk casussen te bespreken met de leden van het Regionaal Expertiseteam. Wil je hier gebruik van maken? Meld je dan telefonisch of per mail aan. Meer over het Regionaal Expertise Team >
 • Is sprake van een zeer complexe situatie? In de Praatplaat Complexe Problematiek staat waar je terecht kunt als je behoefte hebt aan extra expertise: Crisis Interventie Team (CIT), Jeugdbehandelingstafel, Bemoeizorg, Regionaal Expertiseteam of het Zorg- en Veiligheidshuis. Bekijk de Praatplaat Complexe Problematiek >
 • Is de veiligheid van een kind of jeugdige in het geding? Neem contact op met Veilig Thuis: 013 7516789. Meer informatie over Veilig Thuis vind je in de Praatplaat Complexe Problematiek. Bekijk de Praatplaat Complexe Problematiek >  of Meer informatie over Veilig Thuis >

Help - Integraal Plan van Aanpak

Hulp nodig bij het maken van het Integraal Plan van Aanpak? Vraag je collega’s of je coördinator van je Toegangsteam of Wijkteam. De Helpdesk Jeugdhulp kan je helpen met specifieke vragen over resultaatgericht werken, bijvoorbeeld over het formuleren van concrete resultaten. Stuur een mail naar helpdeskjeugdhulp@tilburg.nl of bel 013-549 5650. Mail heeft de voorkeur, aangezien de helpdesk niet elke dag bemenst is.