Het 12 Stappenplan laat zien hoe het proces van jeugdhulp aanvragen en verwerken eruit ziet per 2019. De stappen zijn voor alle verwijsroutes (via de Toegang, GI of Medisch Domein) beschreven en geven duidelijk aan wat de rol is van de jeugdige of het gezin, de Toegang, de GI, de jeugdhulpaanbieder en de backoffice van de gemeente.

Stap 1 - Integrale vragenanalyse (IVA) - Wat is er aan de hand?

Analyseer samen met de jeugdige/ het gezin de situatie. Kijk naar alle leefgebieden en naar álle factoren van belang. Breng de problemen én krachten in kaart.

De GI ontvangt een opdracht van de rechtbank en een rapportage raad voor de kinderbescherming met een analyse van de situatie. De GI gebruikt dit als basis voor de analyse en het eerste gesprek met de jeugdige of het gezin.

Meer lezen over stap 1

Stap 2 - Integraal Plan van aanpak - Waar werken we naar toe?

 • Een goed IPA maak je samen. Bepaal samen met de jeugdige/ het gezin welk resultaat (in hun eigen woorden) zij willen bereiken en wie wat kan doen om dat te laten lukken. Wat kan de jeugdige/het gezin zelf? Eventueel met hulp van het eigen netwerk? Welke lichte ondersteuning en/of hulp van een specialistische jeugdhulpaanbieder is nodig? Keuze voor ZIN of PGB? Schakel zo nodig de hulp van het Regionaal Expertise Team in.
 • Vergeet nooit bij de lokale backoffice te checken of er al een jeugdhulptraject loopt!
 • Een jeugdige/gezin is formeel eigenaar van het IPA en moet er akkoord op geven. Dat kan zijn ter afronding van stap 2, maar het mag ook verderop in het proces. De maker van het integrale Plan van Aanpak bepaalt hierin een eigen route.

 • Er ligt een opdracht vanuit de rechtbank voor de GI. Dat is de basis voor het IPA, dat je samen met het gezin maakt. Het gezin hoeft geen akkoord te geven op het Integrale Plan van Aanpak,  gezin hoeft formeel geen akkoord te geven of in te stemmen. Streef samen naar de hoogst mogelijke vorm van samenwerking en commitment.

Meer lezen over stap 2

Stap 3 - Keuze arrangementsbeschrijving

Welke beschrijving past het beste bij de situatie van de jeugdige/het gezin? Kies 1 van de 9.

 1. Behoefte aan het verbeteren van het psychosociaal functioneren ontstaan door problematische relatie ouders Behoefte aan het vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden ouders vanwege problemen jeugdige.
 2. Behoefte aan het vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden ouders vanwege problemen jeugdige.
 3. Behoefte aan vergroten van specifieke opvoedingsvaardigheden van ouders met een ziekte, lichamelijke- of verstandelijke beperking.
 4. Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met psychi(atri)sche en/of ontwikkelingsstoornis, en het vergroten van specifieke opvoedvaardigheden voor ouders met psychi(atri)sche problematiek.
 5. Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met psychiatrische en/of ontwikkelingsstoornis, eventueel in combinatie met somatische stoornis.
 6. Behoefte aan verbeteren functioneren van jeugdige en ouders, in een gezinssituatie met multi-problem kenmerken en  zorgdragen voor de veiligheid van de jeugdige(n).
 7. Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met een verstandelijke beperking en/of ondersteuning van ouders hierbij.
 8. Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met een verstandelijke beperking i.c.m. ontwikkelings- en gedragsproblematiek en/of ondersteuning van ouders hierbij.
 9. Behoefte aan verbeteren van functioneren jeugdige met een lichamelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel en/of ondersteuning van ouders hierbij.

Meer lezen over stap 3

Stap 4 - Keuze jeugdhulpaanbieder

Vind samen met de jeugdige/het gezin de best passende jeugdhulpaanbieder. Gebruik hiervoor de Wegwijzer Jeugdhulp. Leg contact en ga na of de jeugdhulpaanbieder, eventueel met een of meer onderaannemers, het resultaat kan behalen en de hulp direct kan starten. Is er een match? Dan ontvangt de jeugdhulpaanbieder het Integrale Plan van Aanpak. Dit gebeurt altijd met toestemming van de jeugdige/ het gezin.

Ga je niet alle jeugdhulp zelf bieden? Kies dan samen met de jeugdige of het gezin de jeugdhulpaanbieder(s) die nog meer nodig zijn om het resultaat te behalen.
Krijgt de jeugdige of het gezin al jeugdhulp? Overleg dan met de bestaande jeugdhulpaanbieder(s) wie de regie neemt om het resultaat te behalen en welke organisaties als onderaannemers jeugdhulp gaan bieden.

Meer lezen over stap 4

Stap 5 - Beknopt Plan Jeugdhulp, inclusief advies intensiteit en producten

 • De Jeugdhulpaanbieder bepaalt binnen 2 weken hoe hij het benoemde resultaat in het IPA gaat behalen. In het Beknopt Plan Jeugdhulp beschrijft hij (in maximaal 1.000 tekens): advies intensiteit en producten, in te zetten activiteit(en) en frequentie daarvan (ook voor eventuele overbruggingszorg) en de einddatum waarop hij verwacht dat het resultaat bereikt zal zijn. Persoonlijk contact met de jeugdige/ het gezin is niet verplicht, maar zeker bij zwaardere intensiteiten (vanaf D) wel zeer wenselijk.
 • De jeugdhulpaanbieder stuurt het Beknopt Plan Jeugdhulp naar de Toegang of GI.
 • De bevindingen van de jeugdhulpaanbieder kunnen in overleg met de Toegang of GI leiden tot aanscherping van het resultaat.
 • Toegang of GI maken afspraken met de jeugdhulpaanbieder over de mate en wijze waarop zij contact houden, informatie uitwisselen en evalueren.

 • Bij een verwijzing via het Medisch Domein levert de jeugdhulpaanbieder geen Beknopt Plan Jeugdhulp aan bij de gemeente.

Meer lezen over stap 5

Stap 6 - Akkoord op intensiteit en producten

 • De Toegang of Gecertificeerde Instelling geeft akkoord op het advies over de in te zetten intensiteit en producten. Is er verschil van inzicht over de passende intensiteit of producten? Dan gaan Toegang of GI hierover in gesprek met de jeugdhulpaanbieder. Uitgangspunt is dat zij op inhoud – op basis van het resultaat, de situatie, de factoren die van invloed zijn en wensen van de jeugdige en het gezin – tot overeenstemming komen. Gaat het verschil van inzicht feitelijk over geld? Dan kunnen Toegang, GI of de jeugdhulpaanbieder de casus voorleggen aan het team Inkoop Jeugd van de regio Hart van Brabant via inkoopjeugdhvb@tilburg.nl.
 • De Toegang of GI checkt of het Beknopt Plan Jeugdhulp volledig is ingevuld en voegt dit toe aan het IPA.

 • Bij een verwijzing via het Medisch Domein vraagt de jeugdhulpaanbieder zonder tussenkomst van de Toegang of GI de benodigde zorg aan. Hier vindt geen overleg plaats over de gekozen intensiteit. De jeugdhulpaanbieder stemt zelf het Integrale Plan van Aanpak, inclusief de activiteiten met de frequentie die ingezet worden, af met de jeugdige/het gezin. Er hoeft geen Beknopt Plan Jeugdhulp te worden opgestuurd.

Meer lezen over stap 6

Stap 7 - Aanvraag en Toewijzing

 • Nu alle gegevens compleet zijn, dient de Toegang een aanvraag in bij de backoffice van de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is.
 • De backoffice van de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is maakt de beschikking* op en verstuurt deze naar de jeugdige/het gezin. Deze backoffice levert de gegevens ook aan bij de gastheergemeente Tilburg.
 • Vervolgens verstuurt de gastheergemeente Tilburg een Toewijzing jeugdhulp (JW 301 bericht) naar de Jeugdhulpaanbieder. De JW301 heeft de gemeentecode van de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is

 • De GI stuurt een bepaling jeugdhulp met hierin de gegevens over de te leveren zorg naar de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is.
 • De GI stuurt een bepaling jeugdhulp met hierin de gegevens over de te leveren zorg EN een brief naar de Jeugdhulpaanbieder met de gestelde resultaten.
 • Bij een bepaling jeugdhulp van JBB: de jeugdhulpaanbieder stuurt een Verzoek om Toewijzing (JW 315 bericht).
 • Bij een bepaling jeugdhulp van WSG of LDH: bij een bepaling van de WSG of LDH kan de zorg die start vanaf 01-09-2019 door de zorgaanbieder via een JW315 bij de gemeente worden aangevraagd.
 • Bij een verwijzing via het medisch domein: de jeugdhulpaanbieder dient via het berichtenverkeer een Verzoek om Toewijzing jeugdhulp in (JW 315 bericht) bij de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is.
 • De backoffice van de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is maakt de beschikking* op en verstuurt deze naar de jeugdige/het gezin. Deze backoffice verzendt ook een JW301 (toewijzingsbericht) naar de jeugdhulpaanbieder.
 • Vervolgens verstuurt de gastheergemeente Tilburg via het berichtenverkeer een Toewijzing jeugdhulp (JW 301 bericht) naar de Jeugdhulpaanbieder.

*De gemeente Heusden werkt beschikkingsvrij. De gemeente Tilburg werkt beschikkingsvrij bij een verwijzing via het Medisch Domein.

Meer lezen over stap 7

Stap 8 - Start zorg

 • Zodra de jeugdhulpaanbieder start met de zorg, stuurt deze via het berichtenverkeer een ‘Start-zorg-bericht’ (JW305) naar de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is en de Toewijzing jeugdhulp heeft verstuurd.
 • De gastheergemeente Tilburg verwerkt het JW305 bericht en stuurt de jeugdhulpaanbieder een ontvangstbevestiging (JW306 bericht).

Meer lezen over stap 8

Stap 9 - Declaratie 1

 • De jeugdhulpaanbieder declareert een arrangement in twee keer: 50% bij de start van de zorg en 50% na de beëindiging. Hiervoor stuurt de jeugdhulpaanbieder een JW303 bericht (declaratie) via het berichtenverkeer naar de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is. Is de declaratie correct ingediend? Dan stelt de gemeente deze betaalbaar.
  Declaratie van producten gebeurt via eenzelfde JW303 bericht. De jeugdhulpaanbieder declareert maandelijks en op basis van het aantal eenheden geleverde zorg * het geldende tarief.
 • De backoffice van de gemeente verwerkt het JW303 bericht en stuurt de jeugdhulpaanbieder een retourbericht declaratie (JW304). Hierin staat onder meer het goedgekeurde bedrag en de declaratieregels die zijn afgekeurd, met de reden.

Meer lezen over stap 9

Stap 10 - Stop zorg

 • Zodra de jeugdhulpaanbieder stopt met de zorg verstuurt deze een ‘Stop zorg bericht’ (JW307) naar de gemeente die de Toewijzing jeugdhulp heeft verstuurd. In dit bericht geeft de jeugdhulpaanbieder de reden aan van het stoppen van de zorg.
 • De backoffice van de gemeente verwerkt het JW307 bericht en stuurt de jeugdhulpaanbieder een ontvangstbevestiging (JW308 bericht).

Meer lezen over stap 10

Stap 11 - Laatste declaratie

 • Na het sturen van het ‘Stop zorg bericht’ declareert de jeugdhulpaanbieder de tweede 50% van het arrangement via een JW303 bericht, bij de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is. Levert de jeugdhulpaanbieder een product, dan verstuurt hij de laatste maandelijkse declaratie op basis van het aantal uren geleverde zorg * het geldende tarief.
 • De backoffice van de gemeente verwerkt het JW303 bericht en stuurt de jeugdhulpaanbieder een retourbericht declaratie (JW304). Hierin staat onder meer het goedgekeurde bedrag en de declaratieregels die zijn afgekeurd, met de reden.

Meer lezen over stap 11

Stap 12 - Garantie na einde zorg en vervolg

 • Meldt een Jeugdige/Gezin zich binnen 3 maanden na afloop van een zorgtraject opnieuw met dezelfde klachten en wensen? Dan hervat de jeugdhulpaanbieder de zorg binnen hetzelfde, eerder afgesloten arrangement. De jeugdhulpaanbieder biedt de garantie na einde zorg binnen het reeds afgesloten en gedeclareerde arrangement, vraagt hiervoor geen nieuwe toewijzing aan en stuurt er ook geen declaratie voor.
 • Stelt een Jeugdige/Gezin binnen de 3 maanden nazorgtermijn na afloop van een zorgtraject een nieuwe hulpvraag? Of dezelfde hulpvraag binnen veranderde omstandigheden? Dan kan een nieuw arrangement aangevraagd worden via dezelfde route die voor de aanvraag van het afgesloten zorgtraject gevolgd is.

 • Bij een verwijzing via een GI is het doorgaans de GI die zich namens de jeugdige of het gezin opnieuw meldt bij de jeugdhulpaanbieder als de GI ziet dat sprake is van dezelfde of een nieuwe hulpvraag

Meer lezen over stap 12