Wat betekent het coronavirus voor je hulpverlening?

Heb je vragen over het verlenen van jeugdhulp of Wmo Begeleiding gedurende de coronacrisis? Op deze pagina proberen we je van zoveel mogelijk antwoorden te voorzien. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met contractmanagement: inkoopjeugdhvb@tilburg.nl (voor jeugdhulp) of inkoopwmo@tilburg.nl (voor Wmo begeleiding en beschermd wonen).

Hoe ga je om met het voortzetten van de Jeugdhulp en de Wmo?

Voor jeugdhulp geldt het volgende:
Uitgangspunt is dat voor kinderen en jongeren zonder verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, hoesten, keelpijn, koorts en/of benauwdheid) de dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling doorgang krijgt.

Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt:

  • Tussen de kinderen onderling is anderhalve meter afstand niet nodig;
  • Tussen kinderen en volwassen wordt zoveel mogelijk (minimaal) anderhalve meter afstand gehouden;
  • Tussen volwassenen wordt minimaal anderhalve meter afstand gehouden.

Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt:

  • Iedereen houdt minimaal anderhalve meter afstand van elkaar;
  • Voor kinderen en jongeren die in het kader van lichamelijke verzorging of om andere redenen fysieke nabijheid vragen, wordt per situatie afgewogen wat mogelijk, haalbaar en wenselijk is.

Voor Wmo-ondersteuning aan volwassenen (begeleiding, beschermd wonen en hulp bij het huishouden) geldt:

  • Voor dagbesteding en arbeidsmatige dagbesteding is het advies om de dagbesteding in goed overleg met de cliënten, naasten en hun mantelzorger te continueren. Houdt hierbij rekening met de behoefte van de cliënt. De richtlijnen van RIVM geven verdere adviezen over continuering van dagbesteding. Mocht  je als zorgaanbieder voornemens zijn een dagbestedingslocatie te sluiten, informeer contractmanagement vooraf aan de sluiting daarover. Bij sluiting moet je de cliënt alternatieve hulpverlening aanbieden, zodat zorgcontinuïteit zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.
  • Individuele begeleiding kan worden voorgezet als dat binnen de richtlijnen van het RIVM mogelijk is en het aansluit op de behoefte van de cliënt. Neem bij het inschatten van de situatie in ieder geval de volgende punten mee: de veiligheid van de cliënt, de mate waarin de situatie stabiel is en de inzetbaarheid van medewerkers. Het contact met cliënten kan vervangen worden door telefonisch- of videocontact, tenzij de soort hulpverlening of de veiligheid van de cliënt dat niet toelaat.
  • Hulp bij het huishouden. Het is belangrijk dat kwetsbare mensen passende ondersteuning blijven ontvangen. Huishoudelijke ondersteuning kan worden voortgezet als dat binnen de richtlijnen van het RIVM mogelijk is en rekening houdend met de behoefte van de cliënt.

Meer informatie vind je in de routekaart van de VNG. Bekijk de routekaart van de VNG >

Kom ik als aanbieder in aanmerking voor beschermingsmiddelen?

Landelijk zien we dat er steeds meer medewerkers in de zorg in aanmerking komen voor beschermingsmiddelen. Houdt voor méér informatie hierover de website van de rijksoverheid in de gaten. Onlangs is een artikel geplaatst over beschermingsmiddelen voor medewerkers die ondersteuning geven vanuit de Wmo. Bekijk het artikel >

Ben je een Brabantse zorgorganisatie in de niet-acute zorg? Dan kun je je aanmelden voor de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen door een e-mail te sturen naar  distributieRONAZ@vrbzo.nl. Heb je dit al gedaan? Dan hoef je geen actie te ondernemen. De verdeling van de middelen gaat rechtstreeks via het Provinciaal Distributiecentrum. Ze vragen je wekelijks wat je als organisatie nodig hebt voor de komende week. De GHOR brengt de persoonlijke beschermingsmiddelen rond. Voor de wekelijkse uitvraag is het belangrijk dat je in je e-mailbericht aan het Provinciaal Distributiecentrum aangeeft op welk e-mailadres je de uitvraag wenst te ontvangen.

Kom ik in aanmerking voor het testbeleid voor zorgmedewerkers?

De Rijksoverheid breidt de testcapaciteit via de GGD de komende weken geleidelijk uit. Op dit moment is de testcapaciteit helaas nog beperkt. Dat betekent dat (op korte termijn) lang niet alle zorgmedewerkers via de GGD getest kunnen worden. Het Coördinatieteam Testbeleid (ingesteld door het RONAZ en de drie Brabantse GGD’en) vraagt
zorgorganisaties in de niet-acute zorg daarom om medewerkers zoveel mogelijk zelf te testen. Hierdoor kan de uitvoering van de tests sneller plaatsvinden, is er regionaal meer testcapaciteit en is de uitslag sneller bekend. Als je als zorgorganisatie zelf niet kunt testen of als de medewerker niet aangesloten is bij een zorginstelling, dan kan een test door de bedrijfsarts aangevraagd worden bij de GGD van de eigen regio. Op de website van het RIVM vind je meer informatie over het testen van zorgmedewerkers. Op 9 april hield de GGD . in samenwerking met het RONAZ een webinar met onder meer uitleg over het nieuwe testbeleid en instructievideo’s om zelf te testen. Bekijk de webinar >

Hoe gaat de regio om met het innen van de eigen bijdrage?

Het CAK heeft in 2020 nog geen facturen naar cliënten gestuurd en kan niet zeggen wanneer ze dit gaan doen. De cliënt krijgt straks een factuur voor meerdere maanden tegelijk. Cliënten wordt geadviseerd vast 19 euro per maand opzij te zetten.

Door de coronacrisis hoeven cliënten in ieder geval geen eigen bijdrage Wmo te betalen in april en mei 2020. Let op: dit geldt niet voor cliënten met de voorziening beschermd wonen en opvang. Zij betalen wel een eigen bijdrage in april en mei 2020.

Mag je je jeugdigen/cliënten zien in deze periode?

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat je de jeugdigen/cliënten mag blijven zien als de hulpverlener en de jeugdige/cliënt klachtenvrij zijn.

Hoe zit het met de bekostiging van hulp die niet verleend kan worden door het coronavirus?

Op 16 april 2020 kondigde regio Hart van Brabant een aantal maatregelen aan in het kader van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Onderdeel daarvan was een uitvraag van verschillende gegevens bij aanbieders in het sociaal domein. We hebben een selecte groep aanbieders gevraagd het format al in te vullen. Op basis daarvan, en op basis van de landelijke richtlijnen van VNG, is inmiddels een advies geformuleerd voor het bestuur. Om die reden vragen we de genoemde gegevens vooralsnog niet meer actief bij de aanbieders op. We verwachten alle aanbieders uiterlijk eind juni 2020 nader te informeren over aanvullende maatregelen met betrekking tot de financiële gevolgen van de coronacrisis.

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar contractmanagement: inkoopjeugdhvb@tilburg.nl (voor jeugdhulp) of inkoopwmo@tilburg.nl (voor Wmo begeleiding en beschermd wonen).

Wat moet je doen als je bepaalde hulpverlening niet of gedeeltelijk kunt verlenen door de coronacrisis?

Als je geen andere mogelijkheid ziet dan je dienstverlening aan te passen (omdat de risico’s van continuering niet opwegen tegen andere belangen) informeer contractmanagement dan vooraf hierover. Wij kunnen dan met je meedenken over alternatieve oplossingen.

Als de hulpverlening wordt geboden via de telefoon of videobellen, wordt deze dan vergoed?

Hulpverlening waarbij telefonisch of via videobellen wordt gewerkt aan het behalen van resultaten mag je registreren als directe cliëntgebonden tijd.

Wat doe je bij een veiligheidsrisico of onverantwoorde stagnatie van de situatie van een jeugdige/cliënt?

Stagneert de hulpverlening of dreigt er een veiligheidsrisico voor de jeugdige/cliënt/gezin of mantelzorger? Neem dan contact op met de lokale gemeentelijke toegang (voor Wmo Begeleiding en voor jeugdhulp), het regionale toegangsteam Beschermd Wonen (Wmo Beschermd Wonen) of met de Gecertificeerde Instelling (jeugdhulp). Zo blijven zij op de hoogte van de situatie en kunnen zij samen jou het optimale in het werk stellen om de veiligheid van de jeugdige/cliënt/gezin/mantelzorger te waarborgen en te zorgen voor een stabiele thuissituatie.

Hoe functioneert de toegang van de regio Hart van Brabant in deze tijden?

Veel lokale toegangen hebben door de crisis hun dienstverlening aangepast. Voor informatie over het aanvragen van hulp en/of herindicatie verwijzen wij je naar de lokale toegang van de individuele regiogemeente. Contactgegevens lokale toegangen >

Disclaimer

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onjuist, niet volledig of niet meer actueel is. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.