Wat betekent het coronavirus voor je hulpverlening?

Heb je vragen over het verlenen van jeugdhulp of Wmo Begeleiding gedurende de coronacrisis? Op deze pagina proberen we je van zoveel mogelijk antwoorden te voorzien. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met contractmanagement: inkoopjeugdhvb@tilburg.nl (voor jeugdhulp) of inkoopwmo@tilburg.nl (voor Wmo begeleiding en beschermd wonen).

Ken je de subsidieregeling Digitale toepassingen in de zorg al?

Onlangs is de SET-regeling uitgebreid. Veel aanbieders zetten naar aanleiding van de coronacrisis extra in op het verlenen van hulpverlening op afstand. Daarvoor worden digitale middelen gebruikt. De uitbreiding van de SET-regeling biedt aanbieders de mogelijkheid om hiervoor een subsidie aan te vragen. Op de website van het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vind je de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen. Bekijk voorwaarden >

Mag je je jeugdigen/cliënten zien in deze periode?

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat je de jeugdigen/cliënten mag blijven zien als de hulpverlener en de jeugdige/cliënt klachtenvrij zijn.

Hoe zit het met de bekostiging van hulp die niet verleend kan worden door het coronavirus?

We zijn momenteel in gesprek met het ministerie en met de VNG en volgen de ontwikkelingen op de voet. We willen graag een besluit nemen, dat mede gebaseerd is op de landelijke richtlijnen. We vragen vooralsnog om samen met ons deze ontwikkelingen af te wachten.

Wat moet je doen als je bepaalde hulpverlening niet of gedeeltelijk kunt verlenen door de coronacrisis?

Als je geen andere mogelijkheid ziet dan je dienstverlening aan te passen (omdat de risico’s van continuering niet opwegen tegen andere belangen) informeer contractmanagement dan vooraf hierover. Wij kunnen dan met je meedenken over alternatieve oplossingen.

Als de hulpverlening wordt geboden via de telefoon of videobellen, wordt deze dan vergoed?

Hulpverlening waarbij telefonisch of via videobellen wordt gewerkt aan het behalen van resultaten mag je registreren als directe cliëntgebonden tijd.

Wat doe je bij een veiligheidsrisico of onverantwoorde stagnatie van de situatie van een jeugdige/cliënt?

Stagneert de hulpverlening of dreigt er een veiligheidsrisico voor de jeugdige/cliënt/gezin of mantelzorger? Neem dan contact op met de lokale gemeentelijke toegang (voor Wmo Begeleiding en voor jeugdhulp), het regionale toegangsteam Beschermd Wonen (Wmo Beschermd Wonen) of met de Gecertificeerde Instelling (jeugdhulp). Zo blijven zij op de hoogte van de situatie en kunnen zij samen jou het optimale in het werk stellen om de veiligheid van de jeugdige/cliënt/gezin/mantelzorger te waarborgen en te zorgen voor een stabiele thuissituatie.

Hoe functioneert de toegang van de regio Hart van Brabant in deze tijden?

Veel lokale toegangen hebben door de crisis hun dienstverlening aangepast. Voor informatie over het aanvragen van hulp en/of herindicatie verwijzen wij je naar de lokale toegang van de individuele regiogemeente. Contactgegevens lokale toegangen >

Hoe ga je om met het voortzetten van de Jeugdhulp en de Wmo?

  • Voor dagbesteding en arbeidsmatige dagbesteding is het advies om, daar waar dat kan, geen of een zeer beperkt programma aan te bieden. Houdt hierbij rekening met de behoefte van de cliënt. Mocht je voornemens zijn je locatie te sluiten, informeer contractmanagement vooraf aan de sluiting daarover. Bij sluiting biedt de aanbieder de jeugdige/cliënt alternatieve hulpverlening aan, zodat zorgcontinuïteit zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.
  • Individuele begeleiding en behandeling kan worden voorgezet als dat binnen de richtlijnen van het RIVM mogelijk is en het aansluit op de behoefte van de jeugdige/cliënt. Neem bij het inschatten van de situatie in ieder geval de volgende punten mee: de veiligheid van de jeugdige/cliënt, de mate waarin de situatie stabiel is en de inzetbaarheid van medewerkers. Het contact met jeugdigen/cliënten kan vervangen worden door telefonisch- of videocontact, tenzij de soort hulpverlening of de veiligheid van jeugdigen/cliënten dat niet toelaat.
  • Voor groepsbegeleiding en -behandeling geldt dat de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen. Deze vorm van jeugdhulp wordt gecontinueerd in kleinere groepen en voor die jeugdigen met een complexe hulpvraag. Ook hiervoor kan aan een alternatieve vorm van jeugdhulpverlening worden gedacht. Het is aan de professional om in te schatten of, hoe en in welke mate deze vorm van jeugdhulp wordt gecontinueerd. Neem bij het inschatten van de situatie de volgende punten mee: de veiligheid van de jeugdige, de mate waarin de situatie stabiel is en de inzetbaarheid van je jeugdhulpverleners.
  • Bij beschermd wonen loopt de begeleiding door, maar wel in aangepaste vorm. Nieuwe aanmeldingen verlopen via het reguliere proces.
  • Huishoudelijke ondersteuning (binnen het regionaal contract Wmo begeleiding) kan worden voortgezet als dat binnen de richtlijnen van het RIVM mogelijk is en rekening houdend met de behoefte van de cliënt. Alternatieve ondersteuning kan geboden worden tenzij de zorg of de veiligheid van de cliënt dat niet toelaat.

Disclaimer

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onjuist, niet volledig of niet meer actueel is. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.