Wat betekent het coronavirus voor je hulpverlening?

Heb je vragen over het verlenen van jeugdhulp of Wmo Begeleiding gedurende de coronacrisis? Op deze pagina proberen we je van zoveel mogelijk antwoorden te voorzien. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met contractmanagement: inkoopjeugdhvb@tilburg.nl (voor jeugdhulp) of inkoopwmo@tilburg.nl (voor Wmo begeleiding en beschermd wonen).

Hoe ga je om met het voortzetten van de Jeugdhulp en de Wmo?

Voor jeugdhulp geldt het volgende:
Uitgangspunt is dat voor kinderen en jongeren zonder verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, hoesten, keelpijn, koorts en/of benauwdheid) de dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling doorgang krijgt.

Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt:

  • Tussen de kinderen onderling is anderhalve meter afstand niet nodig;
  • Tussen kinderen en volwassen wordt zoveel mogelijk (minimaal) anderhalve meter afstand gehouden;
  • Tussen volwassenen wordt minimaal anderhalve meter afstand gehouden.

Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt:

  • Iedereen houdt minimaal anderhalve meter afstand van elkaar;
  • Voor kinderen en jongeren die in het kader van lichamelijke verzorging of om andere redenen fysieke nabijheid vragen, wordt per situatie afgewogen wat mogelijk, haalbaar en wenselijk is.

Voor Wmo-ondersteuning aan volwassenen (begeleiding, beschermd wonen en hulp bij het huishouden) geldt:

  • Voor dagbesteding en arbeidsmatige dagbesteding is het advies om de dagbesteding in goed overleg met de cliënten, naasten en hun mantelzorger te continueren. Houdt hierbij rekening met de behoefte van de cliënt. De richtlijnen van RIVM geven verdere adviezen over continuering van dagbesteding. Mocht  je als zorgaanbieder voornemens zijn een dagbestedingslocatie te sluiten, informeer contractmanagement vooraf aan de sluiting daarover. Bij sluiting moet je de cliënt alternatieve hulpverlening aanbieden, zodat zorgcontinuïteit zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.
  • Individuele begeleiding kan worden voorgezet als dat binnen de richtlijnen van het RIVM mogelijk is en het aansluit op de behoefte van de cliënt. Neem bij het inschatten van de situatie in ieder geval de volgende punten mee: de veiligheid van de cliënt, de mate waarin de situatie stabiel is en de inzetbaarheid van medewerkers. Het contact met cliënten kan vervangen worden door telefonisch- of videocontact, tenzij de soort hulpverlening of de veiligheid van de cliënt dat niet toelaat.
  • Hulp bij het huishouden. Het is belangrijk dat kwetsbare mensen passende ondersteuning blijven ontvangen. Huishoudelijke ondersteuning kan worden voortgezet als dat binnen de richtlijnen van het RIVM mogelijk is en rekening houdend met de behoefte van de cliënt.

Meer informatie vind je in de routekaart van de VNG. Bekijk de routekaart van de VNG >

Hoe gaat de regio om met het innen van de eigen bijdrage?

Het CAK heeft in 2020 nog geen facturen naar cliënten gestuurd en kan niet zeggen wanneer ze dit gaan doen. De cliënt krijgt straks een factuur voor meerdere maanden tegelijk. Cliënten wordt geadviseerd vast 19 euro per maand opzij te zetten.

Door de coronacrisis hoeven cliënten in ieder geval geen eigen bijdrage Wmo te betalen in april en mei 2020. Let op: dit geldt niet voor cliënten met de voorziening beschermd wonen en opvang. Zij betalen wel een eigen bijdrage in april en mei 2020.

Wat moet je doen als je bepaalde hulpverlening niet of gedeeltelijk kunt verlenen door de coronacrisis?

Als je geen andere mogelijkheid ziet dan je dienstverlening aan te passen (omdat de risico’s van continuering niet opwegen tegen andere belangen) informeer contractmanagement dan vooraf hierover. Wij kunnen dan met je meedenken over alternatieve oplossingen.

Als de hulpverlening wordt geboden via de telefoon of videobellen, wordt deze dan vergoed?

Hulpverlening waarbij telefonisch of via videobellen wordt gewerkt aan het behalen van resultaten mag je registreren als directe cliëntgebonden tijd.

Wat doe je bij een veiligheidsrisico of onverantwoorde stagnatie van de situatie van een jeugdige/cliënt?

Stagneert de hulpverlening of dreigt er een veiligheidsrisico voor de jeugdige/cliënt/gezin of mantelzorger? Neem dan contact op met de lokale gemeentelijke toegang (voor Wmo Begeleiding en voor jeugdhulp), het regionale toegangsteam Beschermd Wonen (Wmo Beschermd Wonen) of met de Gecertificeerde Instelling (jeugdhulp). Zo blijven zij op de hoogte van de situatie en kunnen zij samen jou het optimale in het werk stellen om de veiligheid van de jeugdige/cliënt/gezin/mantelzorger te waarborgen en te zorgen voor een stabiele thuissituatie.

Hoe functioneert de toegang van de regio Hart van Brabant in deze tijden?

Veel lokale toegangen hebben door de crisis hun dienstverlening aangepast. Voor informatie over het aanvragen van hulp en/of herindicatie verwijzen wij je naar de lokale toegang van de individuele regiogemeente. Contactgegevens lokale toegangen >

Disclaimer

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onjuist, niet volledig of niet meer actueel is. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.