• header-beschermd-wonen-01.jpg
 • header-beschermd-wonen-02.jpg

Beschermd Wonen (BW) is een (tijdelijke) voorziening voor cliënten die er niet in slagen om zelfstandig te wonen zonder de aanwezigheid en/of directe beschikbaarheid van 24 uur per dag professionele zorg en ondersteuning. Beschermd Wonen is gericht op het bevorderen en herstel van zelfredzaamheid en participatie.

Er zijn twee doelgroepen die aanspraak kunnen maken op BW gefinancierd uit de Wmo, namelijk:

 1. Cliënten met psychiatrische en/of psychosociale problemen
  Dit zijn volwassenen met een (vastgestelde) psychiatrische stoornis (al dan niet in combinatie met een somatische aandoening, een lichamelijke handicap en/of verslavingsproblematiek), waarbij behandeling niet meer voorliggend is en inzet van extramurale begeleiding niet toereikend is (gebleken), die tijdelijk niet in staat zijn om zelfstandig te wonen zonder de aanwezigheid en/of beschikbaarheid van 24 uur per dag professionele zorg en ondersteuning. Uitsluitend het toegangsteam BW onderzoekt en beoordeelt de aanvragen BW voor deze doelgroep en geeft hiertoe een indicatie af. Dit wordt gedaan voor inwoners van de Regio Hart van Brabant.
 2. Cliënten met een licht verstandelijke beperking of een vermoeden hiervan (soms met kinderen)
  Het betreft volwassenen met een (vermoeden van een) verstandelijke beperking (IQ<85), met een beperkt sociaal aanpassingsvermogen en bijkomende problematiek, die tijdelijk niet in staat zijn om zelfstandig te wonen en een urgente behoefte hebben aan vorm van 24 uurs toezicht en begeleiding. Met de term een "tijdelijk beschermende woonomgeving" wordt bedoeld dat het niet gaat om een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Voor deze groep geldt dat maximale inzet van Wmo ambulante (individuele) begeleiding, begeleiding groep, mantelzorg en andere informele zorg tijdelijk niet voldoende is (gebleken). Uitgangspunt is ontwikkeling richting zelfstandig wonen.

  De toeleiding en indicatiestelling BW LVB is momenteel nog een lokale/gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het toegangsteam BW vraagt deze indicaties alleen aan voor inwoners van Tilburg. Indien cliënten al bij instellingen zijn aangemeld of op een andere indicatie tijdelijk bij de instelling wonen, geldt als woonplaats de woonplaats voorafgaande aan de aanmelding of het tijdelijke verblijf. Het team BW in Tilburg dient door de regiogemeenten wel geraadpleegd te worden bij de beoordeling van een BW LVB aanvraag voor hun inwoners. Regionaal is de wens uitgesproken om de doelgroepen PSY en LVB samen te voegen, echter gaat dit pas in per 1-1-2020.

Wie kunnen in aanmerking komen voor Wmo Beschermd Wonen?

 • Cliënten kunnen uitsluitend in aanmerking komen voor BW indien er sprake is van een 24 uurs onplanbare zorgbehoefte en indien wonen met 24 uurs aanwezigheid en/of directe beschikbaarheid van professionele zorg en ondersteuning noodzakelijk is. (De noodzaak tot bescherming komt direct voort uit de psychiatrische aandoening, dan wel de licht verstandelijke beperking.
 • Uitgangspunt is dat een cliënt pas in aanmerking komt voor een beschermde woonomgeving indien ondersteuning in de vorm van ambulante begeleiding en dagbesteding (zo nodig gepaard met behandeling) onvoldoende is. Klinische opname (dan wel voortzetting hiervan) dient daarnaast niet geïndiceerd te zijn. Er zijn geen alternatieven die de noodzaak voor beschermd wonen op kunnen heffen.

Kenmerken Beschermd Wonen regio Hart van Brabant

 • ambulante Begeleiding (Wmo of Jeugdwet) is altijd voorliggend op Beschermd Wonen
 • Beschermd Wonen is ingedeeld in 6 zorgzwaartepakketten (ZZP). Elke pakket kent een variant mét en zonder dagbesteding. Dit was ook in de AWBZ het geval.
 • Elk pakket heeft ook een variant mét en zonder wooncomponent. In het laatste geval betaalt de cliënt zelf huur aan de zorgaanbieder. In het eerste geval financiert de zorgaanbieder zelf de woning/kamer/appartement van de cliënt.
 • Naast de 6 ZZP's is ook de voorziening Beschermd Wonen Extramuraal beschikbaar. Deze voorziening is de aansluiting tussen Beschermd Wonen Intramuraal en ambulante, individuele Begeleiding (Wmo). Deze voorziening is altijd van tijdelijk aard en bestemd voor volwassenen met een geldige GGZ-cindicatie.
 • het Volledig Pakket Thuis (VPT) bestaat in de Wmo en Jeugdwet niet meer. In de AWBZ viel ook deze vorm van zorg onder het GGZ-c pakket.
 • Cliënten die wonen bij een zorginstelling vanwege een (licht) verstandelijke beperking of langdurig behoefte hebben aan verpleging en verzorging, vallen onder de Wet Langdurige zorg (Wlz)
 • Voor Beschermd Wonen geldt een eigen bijdrage voor de cliënt. De hoogte hiervan wordt bepaald door het CAK. Zorgaanbieders moeten de geleverde zorg per cliënt doorgeven aan het CAK. Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage en int deze middels een factuur (per 4 weken) bij de cliënt.
  Bereken eigen bijdrage via de website van het CAK >

Wat valt niet onder Beschermd Wonen?

De volgende vormen van ondersteuning vallen niet onder Beschermd Wonen:

 • beschermde woonvormen voor gedetineerden vanuit de forensische zorg tijdens de looptijd van de forensische indicatie
 • beschermd wonen is niet bedoeld voor het oplossen van woon-/huisvestingsproblematiek
 • woonvormen waarbij begeleiding plaats vindt via informele/niet-professionele zorgverleners
 • begeleidingsvormen van Jeugdzorg vanuit andere vormen van Jeugd GGZ, Jeugd- en Opvoedhulp. Justitiële voorzieningen zijn altijd voorliggend op Beschermd Wonen
 • begeleiding aan volwassenen met een bestaande GGZ-c indicatie in combinatie met een andere zorgvraag. Bijvoorbeeld dementie
 • forensische zorg of crisisopvang. De andere zorgvraag/voorziening is in deze gevallen altijd voorliggend op Beschermd Wonen
 • Kortdurend Verblijf (logeeropvang) voor jeugdigen en volwassenen
 • zorg aan cliënten die in het buitenland verblijven of vanuit het buitenland (of andere regio binnen Nederland) begeleiding ontvangen
 • spoedzorg en crisiszorg

Meer informatie over de organisatie van Beschermd Wonen in de regio Hart van Brabant lees je in het Programma van Eisen 2016-2017 >

Bekijk de Handreiking en beleidsregels Landelijke toegang Beschermd Wonen van de VNG >

Laatst aangepast: maandag, 03 december 2018 18:04

regio hart van brabant

Op deze website vindt u alle informatie over de organisatie en uitvoering van jeugdhulp in de regio Hart van Brabant. Wilt u meer weten over ons?

Copyright © - Gemeente Tilburg - Disclaimer - Realisatie door Beelenkamp & Robuust Media