Dit is het 5-Stappenplan Wmo Beschermd Wonen. In het stappenplan lees je hoe je hoe het klantproces eruit ziet als het gaat om de toeleiding naar Beschermd Wonen . Bij elke stap zie je een icoontje. Het icoontje staat voor welke professional (toegangsprofessional, backoffice of Siem) een taak heeft. Wil je het totale klantproces bekijken? Download Klantproces Beschermd Wonen 2023 >

Stap 1 | Eerste melding bij de lokale toegang

Een inwoner met een ondersteuningsvraag voor Wmo Beschermd Wonen meldt zich (via de lokale toegang) bij het regionale toegangsteam Beschermd Wonen in Tilburg. Het team beoordeelt of een maatwerkvoorziening Beschermd Wonen nodig  is. Het team BW vraagt niet meer uit dan nodig is om te bepalen dat er een maatwerkvoorziening nodig is.

Gaat het om een inwoner die al begeleiding heeft van Siem? Dan beoordeelt de sleutelfiguur van Siem of er opschaling naar Beschermd Wonen nodig is.

Download DAT brief Wmo Beschermd Wonen >

Sommige inwoners hebben nog een lopende beschikking Beschermd Wonen die is afgegeven in of vóór 2022 (oude inkoop). Als deze beschikking afloopt, bepaalt Siem voor haar klanten (of die van haar onderaannemers) of beschermd wonen nog nodig is.  Eventueel wordt het ondersteuningsplan aangepast. Er is geen nieuwe beschikking nodig. Bij andere klanten oordeelt de regionale toegang Beschermd Wonen of er nog beschermd wonen nodig is.

Stap 2 | Beoordeling

Bepaalt de sleutelfiguur van Siem dat een klant wmo begeleiding opgeschaald moet worden naar Beschermd Wonen? Dan neemt Siem contact op met het regionale toegangsteam BW voor het verzenden van de DAT brief en het laten versturen van het toewijzingsbericht.

Bepaalt het regionale toegangsteam Beschermd Wonen, DAT Beschermd Wonen nodig is bij een nieuwe klant? Dan draagt de toegangsprofessional de inwoner zo snel mogelijk over aan Siem. Dit zijn de onderliggende taken:

  • Het regionale toegangsteam BW stuurt de inwoner een DAT brief.
  • Het regionale toegangsteam BW stuurt Siem informatie over de inwoner door het ondersteuningsplan te mailen naar bw@metsiem.nl.
  • Her regionale toegangsteam BW zorgt ervoor, dat de backoffice aan Siem toewijzingsbericht (301) stuurt.

Let op: de DAT-brief is nog niet de beschikking. Er is dus ook nog geen mogelijkheid tot bezwaar. Is de inwoner het oneens met de toewijzing? Dan kan hij wel (opnieuw) in gesprek met de toegang. De medewerker van de toegang voert het gesprek en beoordeelt de situatie.

Stap 3 | Sleutelfiguren

Siem  heeft sleutelfiguren voor Beschermd Wonen. De sleutelfiguur selecteert een vaste begeleider en/of woonlocatie voor de inwoner. Dit gebeurt op basis van de persoonskenmerken en de ondersteuningsvraag van de inwoner. De vaste begeleider verdiept samen met de inwoner de ondersteuningsvraag, bepaalt de groeidoelstellingen en zorgt voor passende ondersteuning. De afspraken worden vastgelegd in het ondersteuningsplan. Dit is een verdere invulling van het plan dat de toegangsprofessionals al deels heeft ingevuld. Siem stuurt het plan (digitaal) naar de inwoner. Dit plan is dan ook meteen de beschikking.

Stap 4 | Ondersteuning

Als  de cliënt gaat wonen op de Beschermd Wonen-locatie of ‘Beschermd Thuis’ gaat van start, dan stuurt Siem:

  • een stopzorgbericht (307) op de Toewijzing Begeleiding aan de lokale gemeente;
  • en een startzorgbericht (305) op de Toewijzing BW aan de centrumgemeente.

Had de inwoner geen begeleiding? Dan stuurt Siem alleen een startzorgbericht (305) op de toewijzing BW aan de centrumgemeente op de datum waarop de vaste begeleider het verdiepend gesprek met de cliënt heeft en waarin afspraken worden gemaakt over hoe de ondersteuning wordt ingezet.

Let op: er is onderscheid tussen beschermd wonen mét huisvesting en zónder huisvesting. Uitgangspunt is, dat als de inwoner nog niet bij Siem woont er Beschermd Wonen zónder huisvesting wordt toegekend. De inwoner betaalt dan het abonnementstarief als eigen bijdrage aan het CAK. Als de situatie verandert, kan de toekenning worden aangepast.

Als een inwoner wel al bij Siem of een onderaanbieder woont, maar zijn eigen huur betaalt, wordt ook beschermd wonen zónder huisvesting toegekend. Als een inwoner wel bij Siem of een onderaanbieder woont en niet zijn eigen huur betaalt, wordt beschermd wonen mét huisvesting toegekend. De inwoner betaalt dan een inkomen gerelateerde eigen bijdrage aan het CAK.

Stap 5 | Afsluiting

De vaste begeleider maakt in het ondersteuningsplan ook afspraken over (tussentijdse) evaluaties. Als het nodig is,  sluit hierbij het regionale toegangsteam Beschermd Wonen aan. Zodra de groeidoelstellingen zijn behaald, maakt de begeleider met de inwoner uitstroomafspraken. De sleutelfiguur BW neemt hierover contact op de lokale toegang, zodat er een DAT-toekenning kan worden afgegeven voor Wmo Begeleiding. Als deze ondersteuning (deels) door Siem geboden wordt, zorgt Siem intern voor een warme overdracht.

Siem meldt bij de backoffice van de centrumgemeente, dat het traject eindigt via een stopzorgbericht (307). De backoffice van de gemeente zorgt voor de verwerking hiervan. Ook als blijkt dat er een andere vorm van begeleiding nodig is, zorgt de vaste begeleider voor een warme overdracht naar hetgeen wat nodig is. Voorbeeld is de inzet van OAD, maar ook de overgang naar een Wlz-voorziening (Wet langdurige zorg). Het proces haakt vervolgens aan op de klantreis van dat product.

Let op: voor het berichtenverkeer blijft de werkwijze gelijk. De informatieuitwisseling tussen toegang/gemeente en Siem vindt plaats per beveiligde mail.